Daniel Ståhl, Sarah Sjöström och Simon Pettersson på Olympiafestivalen efter hemkomst från Tokyo 2021. Foto: TT.

SOK:s verksamhetsinriktning 2023 – 2028

Här är SOK:s verksamhetsinriktning för 2023-2028 som beslutades av SOK:s årsmöte den 20 april 2023.

Sammanfattning

SOK:s vision är att:

Bidra till en bättre värld genom idrott.

SOK:s viktigaste värderingar kan uttryckas i följande ord:

Excellens, Respekt, Vänskap

SOK:s mission är att:

Med hållbar olympisk idrott i världsklass ska vi tillsammans inspirera och
stärka Sverige.

SOK:s verksamhetsinriktning 2023-2028:

SOK:s långsiktiga mål är att:

  • Sverige ska vara framgångsrik i många idrotter och ha kapacitet att ta 20 medaljer, varav minst fem guld, vid vinter-OS 2026 och sommar-OS 2028.
  • Till 2028 fördubbla intäkterna till nytta för idrottarnas satsningar via
    behovsstyrt och skräddarsytt stöd.
  • Öka kunskapen och intresset i Sverige för den olympiska rörelsen.
  • Vinna olympiska evenemang till Sverige.

Olympiadagarna låter barn prova olika idrotter tillsammans med lokala idrottsföreningar under leksamma former med hopp om att fler ska hitta sin idrott. Foto: SOK.

Sprida det olympiska budskapet och öka resurserna till Topp- och
talang

SOK ska på alla sätt vara en hållbar organisation och därigenom stärka det olympiska varumärket, samt öka och realisera det kommersiella värdet av varumärket.

De olympiska värderingarna ska prägla SOK:s hela verksamhet.
Kärnan i värderingarna är strävan mot excellens, vänskap och respekt. Verksamheten ska präglas av fair play, allas lika värde, jämställdhet och hållbarhet. SOK:s centrala uppdrag är att ge stöd till aktiva, ledare och förbund i strävan mot och i världstopp. Detta arbete liksom allt övrigt ska genomföras med högsta möjliga kvalitet samt med inspiration till att utmana sina gränser och nå sina drömmar.

SOK ska kontinuerligt kommunicera de olympiska värderingarna.
Detta ska konsekvent göras i samband med all verksamhet och alla aktiviteter, såsom läger, seminarier och andra sammankomster, samt i alla egna digitala kanaler. Verksamhet för unga så som OS i skolan, Olympiadagen och andra projekt är särskilt viktiga delar i detta. Fler ska på olika sätt inspireras och göras delaktiga i det olympiska. Olympierna ska i alla sammanhang användas som förebilder.

SOK ska vara och ses som en hållbar organisation.
SOK:s verksamhet, arbete och ledning ska präglas av hållbarhet och god styrning. SOK ska ha riktlinjer för och genomföra verksamheten med beaktande av transparens, demokratiska processer, internt ansvar och samhällsansvar. Verksamheten ska kontinuerligt och konkret arbeta med insatser och projekt inom såväl social, ekonomisk samt klimat- och miljömässig hållbarhet. SOK ska regelbundet utvärdera sin verksamhet och styrning för att söka förbättra dessa områden. En långsiktigt hållbar ekonomi ska uppnås genom aktivt intäktsarbete och god hushållning av resurserna.

SOK ska utveckla intäktsarbetet och öka de ekonomiska resurserna.
Ökade ekonomiska resurser är centralt för ett stabilt, långsiktigt och hållbart SOK. Bra samspel med nuvarande partners och att samtidigt skapa nya partnerskap är nödvändigt. Utveckling av intäktsarbetet, nya intäktskällor samt ökade exponeringsmöjligheter. Topp- och talangstödets omfattning kräver att intäkterna från marknadsföringen av de olympiska rättigheterna uppgår till i snitt 90 mkr per år under 2023 – 2024 och en önskvärd utbyggnad kräver en fördubbling av intäkterna under perioden 2025 - 2028.

Sommarcoacherna inför Paris 2024 startar upp sin första planering två år innan spelen på Karlbergs slott. Foto: SOK.

Förbereda och genomföra OS i världstopp

Tillsammans ska vi bli ännu bättre på att förbereda och genomföra OS i världstopp.

Bra genomförande av det svenska deltagandet i OS är SOK:s prioriterade uppdrag.
Svenska Olympier ska få de förutsättningar och förberedelser som behövs för topprestation vid OS. Detta kräver fortsatt satsning på bra förberedelser, långsiktighet och hög kvalitet samt bra samspel med idrotterna och anpassning till olika behov. Ett högt resultatutfall utifrån OS truppens kapacitet är ett mått på bra förberedelser samt på förmågan att prestera när det gäller.

Svensk olympisk idrott ska utvecklas till kapacitet att kunna vinna 20 medaljer vid OS, både vinter och sommar, år 2026 respektive 2028.
20 medaljer innebär att den svenska OS-trupp kan nå nivån av femte nation vid vinterspelen och 20:e nation vid sommarspelen. Att vinna medaljer i många idrotter är ett mått på starkt gemensamt arbete med utveckling av prestation, bra förberedelser och genomförande av OS. Konkreta kortsiktiga mål, både medaljmål och andra mål, ska sättas och uttalas inför varje OS.

Elvira Öberg på SOK:s talangselektion. Foto: SOK.

Stödja och driva prestationsutveckling mot medaljkapacitet

SOK ska både stödja och driva prestationsutveckling mot medaljkapacitet genom ett behovsdrivet och skräddarsytt arbete tillsammans med förbunden.

Tillsammans ska vi kraftsamla för ökade resurser till vår elit- och prestationsidrott på internationell nivå, inkluderande långsiktig bra socioekonomiska lösningar för aktiva.

SOK ska bidra till att det går att nå världstoppen oavsett idrott och ha kapacitet att vinna medaljer i många idrotter. Topp- och talangstödet är behovsinriktat och skräddarsytt. Stödet behöver succesivt utvärderas och utvecklas. SOK ska arbeta för möjligheterna att realisera ett tydligt stärkt stödprogram för aktiva, tränare och förbund, avseende såväl monetära resurser, infrastruktur och kompetens. Arbetet inom Elitidrott 2030, och samspelet med RF och Parasporten, är ett avgörande sammanhang i detta syfte för effektivt nyttjande av centrala resurser. Idrottarnas socioekonomiska situation ska särskilt uppmärksammas med målet att skapa lösningar och ekonomi för trygghet
och rimligt bra livssituation.

Fler aktiva och lag ska få möjlighet att satsa fullt för att nå och bibehålla nivå i världstoppen. Nya långsiktiga och offensiva olympiska satsningar på nästa våg av talanger inom OSF, både sommar och vinter, ska ges utökat stöd. Detta ska bidra till att rekryteringen breddas och att Topp och talanggruppen utökas, med bibehållen individuell kravnivå och långsiktiga mål. Inriktningen ska vara att med ett långsiktigt stöd bidra till uthålliga, starka och hållbara satsningar, med goda värderingar och ett holistiskt perspektiv.

Insatserna för aktivas hälsa och prestationsutveckling, samt insatserna för tränare ska stärkas. SOK:s resurs- och hälsoteam ska bidra med nära samarbete, nytt kunnande, erfarenheter och verktyg, bland annat nya digitala möjligheter, till aktiva, tränare och resurspersoner inom Topp och Talang. Aktivas och tränarnas hälsa och trygghet är centralt och insatserna för detta ska stärkas. Utökad satsning på kompetensutveckling, monetärt stöd och olika stödjande sammanhang för tränare behövs. Satsningarna, bland annat avseende kvinnliga tränare, ska involvera flera olika parter och efterhand bli mer offensiv.

SOK:s utvecklingsarbete ska ha ett internationellt perspektiv och en internationell nivå. Att söka ny kunskap och nya erfarenheter och är viktigt för SOK:s verksamhet och stödinsatser. För detta ska fler samarbeten och kontinuerlig omvärldsspaning genomföras, globalt och långsiktigt. Samarbeten för utökade resurser ska sökas med akademin och andra organisationer, såväl nationellt som internationellt. Detta ska tillföra ökad tillgång till specialistkompetens, samt stärkta kopplingar till forskning, både för den idrottsliga verksamheten och till olika typer av utvecklingsinsatser.

SOK:s tf vice ordförande Hans von Uthmann, tf ordförande Anders Larsson, tillträdande generalsekreterare Åsa Edlund Jönsson, IOK:s ordförande Thomas Bach och ANOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg på IOK:s huvudkontor i Lausanne. Foto: IOK.

Vara en stark röst för toppidrottens möjligheter och behov

SOK har ansvaret och uppgiften att företräda och stödja svensk olympisk idrott.

SOK ska ta en starkare nationell idrottspolitisk roll samt bidra till den olympiska rörelsens utveckling internationellt.

Bra samarbete mellan SOK och OSF är viktigt för framgång. Dialogen mellan SOK och OSF ska på alla nivåer präglas av respekt och transparens samt via gott samspel vara inriktad på utveckling. Samarbetsprojekt för utökning av ekonomiska resurser ska prövas i större omfattning. I all kommunikation ska tydliggöras att satsningarna inom Topp och talangstödet och arbetet inför OS är gemensamma satsningar och projekt med sikte på världstopp och medaljer.

Samspelet med RF och Parasporten är viktigt. Inriktningen är att arbeta med tydliga roller, kompletterande insatser och effektivt användande av resurserna. Samspelet syftar till att stärka idrottens roll och nytta i samhället, internationella idrottsframgångar, ökat internationellt inflytande, fler internationella evenemang till Sverige och att möjliggöra framtida OS-kampanjer. Inom ramen för Elitidrott 2030 ska förutsättningar skapas för kraftfullt stärkta stödprogram i samspel med stat och näringsliv med syfte att höja svensk idrotts internationella konkurrenskraft.

SOK ska genomföra ett kontinuerligt och långsiktigt nationellt politiskt arbete. SOK ska söka mer samspel med fler aktörer inom såväl offentlig, civil och privat sektor. De värderingar och den verksamhet som SOK driver ska exponeras tydligare för att skapa bra förutsättningar för ökad synlighet. SOK ska profilera sig starkare och bredda partnerskap och samarbete för ökad anskaffning av resurser samt för starkare inflytande i för olympisk idrott viktiga frågor.

SOK ska även framledes vara öppen för möjligheten att söka olika olympiska evenemang. Värdet och attraktionskraften i större evenemang, som ett vinter-OS, är stort. Ansökan för vinter-OS och Paralympics 2026 var en sådan möjlighet som gav flera positiva värden. SOK ska arbeta långsiktigt och aktivt såväl nationellt som internationellt för att hållbara olympiska evenemang ska kunna arrangeras i Sverige. Förstudier för olympiska evenemang och en eventuell OS-ansökan ska ske i nära samarbete med de olympiska specialförbunden, Parasport och RF samt riksdag, regering, aktuella kommuner, civilsamhälle och näringsliv.

SOK:s internationella arbete ska fortsatt bygga en stark position för svensk olympisk idrott. Svensk olympisk idrott ska kontinuerligt och på olika sätt agera aktivt i det internationella arbetet, framförallt inom IOC, ANOC och EOC. SOK ska arbeta för att stärka de nationella olympiska kommittéernas inflytande, arbeta tillsammans med dessa, samt bidra till att de aktiva och de olympiska värderingarna samt hållbarhetsfrågorna är i fokus. SOK ska också, tillsammans med de olympiska specialförbunden, RF, och Parasport, i internationella sammanhang verka för att svensk idrott tar mer plats inom internationell idrott med representation i styrelser och kommittéer.

Verksamhetsinriktning SOK, nuvarande och föregående

Partners

Huvudsponsorer, logotyper