SOK:s verksamhetsinriktning 2022 – 2026

Här är SOK:s verksamhetsinriktning för 2022–2026 som beslutades av SOK:s årsmöte den 26 april 2022. Från och med årsmötet 2022 spänner verksamhetsinriktningen över fyra år istället för tidigare två.

Stärka det olympiska varumärket

De olympiska värderingarna ska prägla SOK:s verksamhet och anda. Kärnan i värderingarna är strävan mot excellens, vänskap och respekt.

Verksamheten ska präglas av fair play, allas lika värde, jämställdhet, mångfald och hållbarhet samt inspiration till att utmana sina gränser och nå sin fulla potential.

Det centrala uppdraget med att ge stöd till aktiva, ledare och förbund i strävan mot och i världstopp ska liksom allt övrigt arbete genomföras med högsta möjliga kvalité.

SOK ska kontinuerligt kommunicera de olympiska värderingarna. Detta ska konsekvent göras i samband med alla aktiviteter, såsom läger, seminarier och andra sammankomster, samt i alla egna digitala kanaler.

Verksamhet för unga som OS i skolan, Olympiadagar och andra projekt är särskilt viktiga delar i detta. Fler ska på olika sätt inspireras och göras delaktiga i det olympiska.

Olympierna ska i alla sammanhang konsekvent användas som förebilder.

SOK ska vara och ses som en hållbar organisation. SOK:s verksamhet, arbete och ledning ska präglas av hållbarhet och god styrning.

SOK ska ha riktlinjer för och genomföra verksamheten med beaktande av transparens, demokratiska processer, internt ansvar och samhällsansvar.

Verksamheten ska kontinuerligt och konkret arbeta med insatser och projekt inom såväl social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

SOK ska regelbundet utvärdera sin verksamhet och styrning för att söka förbättra dessa områden.

SOK ska bygga ett långsiktigt samspel med nuvarande partners och samtidigt utveckla nya kommersiella partnerskap. Topp och Talangstödets omfattning och utbyggnad kräver att intäkterna från marknadsföringen av de Olympiska rättigheterna uppgår till i snitt 90 mkr per år tom 2024 samt 110 mkr under 2025 och 2026.

Alternativa intäktskällor ska utvecklas, ex nya typer av kommersiella projekt, försäljning av tjänster/varor samt insamlingar.

Fredrik Bergström och Anton Dahlberg tar OS-silver i 470 i Tokyo 2020. Foto: TT

Framgångsrikt förbereda och genomföra OS

Bra genomförande av det svenska deltagandet i OS är SOK:s prioriterade uppdrag.
Svenska Olympier ska få de förutsättningar och förberedelser som behövs för topprestation vid OS. Detta kräver fortsatt satsning på bra förberedelser, långsiktighet och hög kvalitet samt bra samspel med idrotterna och anpassning till olika behov.

Långsiktiga mål är att svensk olympisk idrott ska utveckla kapacitet att kunna vinna 20 medaljer vid OS, både vinter och sommar, år 2026 respektive 2028. Konkreta mål, både medaljmål och andra mål, ska sättas och uttalas inför varje OS.

Driva och stödja prestationsutveckling

SOK ska bidra till att det går att nå världstoppen oavsett idrott och vinna medaljer i många idrotter. Topp- och Talangstödet är behovsinriktat och skräddarsytt. Stödet behöver succesivt utvärderas och utvecklas.

SOK ska utforska och arbeta för möjligheterna att realisera ett stärkt framtida stödprogram, både avseende monetära resurser och kompetens, för aktiva, tränare och OSF.

Fler aktiva och lag ska få möjlighet att satsa fullt för att nå och bibehålla nivå i världstoppen. Nya långsiktiga och offensiva olympiska satsningar på nästa våg av talanger inom OSF, både sommar och vinter, ska ges utökat stöd.

Detta ska bidra till att rekryteringen breddas och att Topp och Talanggruppen utökas, med bibehållen individuell kravnivå och långsiktiga mål.

Insatserna för aktivas hälsa och prestationsutveckling, samt insatserna för tränare ska stärkas. Resurs- och hälsoteamet ska bidra med nytt kunnande, erfarenheter och verktyg, bland annat nya digitala möjligheter, till aktiva, tränare och resurspersoner inom Topp- och Talang.

En utökad satsning på stöd och kompetensutveckling av tränare ska genomföras. Satsningen ska efterhand bli mer offensiv, bland annat avseende kvinnliga tränare.

SOK:s utvecklingsarbete ska ha ett internationellt perspektiv och en internationell nivå. Spaning och samarbete ska genomföras, långsiktigt och globalt, för att söka nya erfarenheter och ny kunskap.

Nya samarbeten för utökade resurser ska sökas med andra organisationer, samt med akademin, såväl nationellt som internationellt.

Detta ska tillföra ökad tillgång till specialistkompetens, samt stärkta kopplingar till FoU både för den idrottsliga verksamheten och till olika typer av utvecklingsinsatser.

Sveriges förbundskapten Karin Torneklint (t.h.) och kasttränaren Vesteinn Hafsteinsson under friidrottens första kvällspass under under sommar-OS i Tokyo. Foto: Björn Larsson Rosvall, TT.

Ta idrottspolitisk position nationellt

Bra samarbete mellan SOK och OSF är viktigt för framgång. Dialogen mellan SOK och OSF ska på alla nivåer präglas av respekt och god anda samt vara inriktad på utveckling.

Samarbetsprojekt för utökning av ekonomiska resurser ska prövas i större omfattning.

I all kommunikation ska tydliggöras att satsningarna inom Topp- och Talangstödet och arbetet inför OS är gemensamma projekt.

Samspelet med RF och Parasporten är viktigt. Inriktningen är att arbeta med tydliga roller, kompletterande insatser och bra samordnad helhet.

Samspelet syftar till ökat internationellt inflytande, fler internationella evenemang till Sverige och möjliggöra framtida OS-kampanjer.

Samarbete ska också skapa effektivitet i nuvarande elitidrottsstöd samt inom ramen för Elitidrott2030 skapa förutsättningar för förstärkt stödprogram med syfte att höja Sveriges internationella konkurrenskraft.

SOK ska genomföra ett kontinuerligt och långsiktigt nationellt politiskt arbete. SOK ska söka mer samspel med fler aktörer inom såväl offentlig, civil och privat sektor. De värderingar och den verksamhet som SOK driver ska exponeras tydligare för att skapa bra förutsättningar för
detta.

SOK ska profilera sig starkare och bredda partnerskap och samarbete för ökad anskaffning av resurser samt för starkare inflytande i för olympisk idrott viktiga frågor.

Tidigare års verksamhetsinriktningar

Partners