Så går OS-uttagningarna till

Sveriges OS-trupp tas ut av SOK i samråd med landslagsledningarna i de olika idrotterna. För att en aktiv ska kunna bli uttagen ska man klara både internationella kvalregler och de svenska kriterierna för uttagning.

MÅL OCH SYFTE

Uttagningar till OS ska ha medaljer till svenska OS-truppen som mål.

Reglerna för uttagning av aktiva ska ge alla idrottare och olympiskt specialförbund (OSF) en likvärdig nivå för kvalificering, oavsett de olika internationella kvalreglerna.

IDROTTSSPECIFIKA UTTAGNINGSDOKUMENT TAS FRAM MED VARJE FÖRBUND

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) beslutar om OS-uttagning i ett professionellt och nära samarbete mellan OSF:s och SOK:s sportsligt ansvariga.

Senast tio månader före OS ska grenvisa kvalitetskrav och tidsplaner för uttagning fastställas och dokumenteras. Snarast därefter ska aktuella aktiva och ledare få tydlig information om uttagningskriterierna och dess tillämpning i respektive idrott/gren.

NÄR GÖRS UTTAGNINGARNA

Uttagningsprocessen ska ge möjlighet till fokusering på OS-prestationen och bra förberedelser. Strävan ska därför vara så tidiga uttagningar som möjligt men med möjlighet för aktiva att göra uttagningsgrundande resultat sent i uttagningsprocessen.

IOK:s fastlagda internationella kval- eller kvoteringsregler måste klaras för att en aktiv eller ett lag ska kunna tas ut av SOK, men innebär i sig inte klartecken för deltagande i OS. SOK kan göra uttagning innan internationellt kval är genomfört med villkoret att detta kval senare klaras.

Kriterier för uttagning

Aktiva – individuell OS-deltagare

GRUNDKRITERIET
Uttagen aktiv ska ha uppnått resultat och visat sådan form att hen bedöms kunna konkurrera om minst tolfte plats på OS. Grundkriteriet ska uppnås i högsta internationella konkurrens med olympisk räkning, det vill säga med beaktande av det antal aktiva per nation som reglerna medger för OS-deltagande.

FRAMTIDSKRITERIET
SOK kan ta ut OS-deltagare, som inte uppfyller grundkriteriet, men som gemensamt av de sportsligt ansvariga i OSF och SOK bedöms vara en löftesrik deltagare till nästkommande OS. OS-deltagandet ska bedömas vara en bra lärdom för den aktive och en bra investering inför kommande OS med sikte på medaljnivå. Den aktive måste dock ha bedömd förmåga att prestera på hög nivå redan vid aktuellt OS.

UNDANTAGSKRITERIER
I särskilda fall kan undantag göras från grundkriteriet. En förutsättning för ett eventuellt undantag är att den aktive klarat de internationella kval- eller kvoteringskriterierna.

Ansökan om undantag kan göras av sportsligt ansvariga i aktuellt OSF tillsammans med sportsligt ansvariga på SOK, förutsatt att de finner detta väl motiverat av något av följande skäl:
- Om aktuella resultat för grundkriteriet saknas men bedömningen är att den aktives aktuella nivå ändå kan anses motsvara grundkriteriet.
- Om en idrott inte har med någon deltagare i OS-truppen och bedömningen är att deltagande av en aktiv särskilt skulle gynna aktuell idrott.

Definiering av idrotter görs i uttagningsdokumentet inför varje OS.
Beslut om eventuella undantag tas av SOK:s styrelse eller av styrelsen utsedd grupp.

Uttagning av aktiva - lag

Lagkriteriet för lagbollspel och övriga lagenheter: Lag tas ut till OS om resultat uppnåtts så att laget bedöms kunna konkurrera om minst tolfte plats på OS. Lagkriteriet skall uppnås i högsta internationella konkurrens.

Aktiv som har uttagits som deltagare i lagenhet får efter tillstyrkande av de sportsligt ansvariga i OSF och SOK delta i individuell OS-tävling om detta anses kunna förbättra prestationen för lagtävlingen.

Uttagning av ledare

SOK tar ut ledare i behövligt antal efter förslag från OSF och inom ramen för IOK:s bestämmelser och tillgängliga möjligheter. Tränare och specialister nära de aktiva ska prioriteras.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper