Publicerad 4 april 2017

OS 2026 - SOK:s remissvar

SOK har avgett följande yttrande över Stockholms stads remiss om vinter-OS och Paralympics 2026.

Sammanfattning

Det är mycket positivt att utredningen kommer fram till att det är möjligt och önskvärt för Stockholm att ansöka om att anordna vinter-OS och Paralympics 2026 ("Vinterspelen"). SOK delar den bedömningen.

Vinterspel i Stockholm 2026 skulle vara bra för svensk idrott, för Stockholm och för Sverige . Vi skulle kunna sätta en ny kurs för de olympiska och paralympiska spelen, i samklang med de mål om hållbarhet i bred mening som uttrycks i Internationella Olympiska Kommitténs (IOK) Agenda 2020. Precis som när Stockholm stod värd för sommar-OS 1912, bra för Sverige och bra för den olympiska och paralympiska rörelsen. SOK ställer sig därför bakom utredningens övergripande slutsats.

Utredningen har gjort ett antal antaganden för att kunna beräkna de ekonomiska förutsättningarna för att arrangera Vinterspelen i Sverige. Alternativa möjligheter har inte närmare studerats och utredningens förslag är inte ett färdigt och slutligt förslag. Ett koncept ska nu utvecklas som maximerar de positiva effekterna av Vinterspelen och de kvaliteter som IOK efterfrågar. Det är i en sådan helhetsbedömning ett hållbart och vinnande koncept kan preciseras. SOK bedömer att ett samlat koncept, med så många grenar som möjligt i Stockholm, har störst chans att vinna i den internationella konkurrensen. SOK ser fram emot att tillsammans med Stockholms stad och andra intressenter arbeta vidare för att identifiera ett vinnande koncept.

Utredningen redovisar ett IOK-stöd på 6,77 miljarder kronor (782 MUSD). Man har valt att göra en nettoredovisning som inte visar hela IOK:s stöd. Med den redovisning av det totala stödet, som tillämpats vid andra vinterspel, skulle siffran vara 8,24 miljarder kronor (952 MUSD). Det blir en extern investering, och en kapitalinjektion, i ett projekt i vårt land som saknar motstycke.

Den ekonomiska redovisningen behöver göras tydligare. Framförallt gäller detta en tydligare definition av och åtskillnad mellan å ena sidan investeringarna och å den andra driftsbudgeten för genomförandet. Enligt IOK:s direktiv ska t ex alla temporära installationer täckas i driftbudgeten och inte belasta en kommunal investeringsbudget.

Enligt utredningen är genomförandebudgeten i balans utan offentliga bidrag. Intäktssidan är helt baserad på kommersiella intäkter och bidrag från IOK. Inga samhällsekonomiska effekter har tagits in i bilden för att finansiera Vinterspelen.

Samtidigt finns förstås dessa effekter med en uppsida för stat och kommun i form av olika skatter. Enligt SOK:s preliminära beräkningar kan det röra sig om mer än 3 miljarder kronor av driftsbudgeten på drygt 13 miljarder kronor. Vidare finns en ekonomisk uppsida av att arrangera spelen i termer av turistintäkter och marknadsföring av Stockholm och Sverige. Detta är positiva följdeffekter för samhället av projektet som väl förtjänar att nämnas.

Olympiska och paralympiska spel bidrar till väsentliga effekter på många områden i samhället. SOK och idrottsrörelsen i stort ser fram emot att föra en konstruktiv dialog med staten, Stockholms kommun och övriga berörda kommuner om en idrottslig kraftsamling på bred front. Satsningen ska utveckla folkhälsan, nå nya grupper och bidra till inkludering och framtidstro, ge många chansen att utvecklas med idrotten, i alla idrotter, samt också sikta på framgångsrika vinterspel 2026. Vinterspelen blir en unik hävstång för satsningar inom idrotten och för idrottens roll i samhället från nu till 2026 och därefter.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper