Publicerad 25 april 2020

SOK:s hållbarhetsarbete 2020

SOK vill vara med och bidra till att de globala målen uppfylls. Vår utgångspunkt är att prioritera insatser där vi har störst möjlighet att göra skillnad i vårt hållbarhetsarbete.

FAKTA/ Genomförda hållbarhetsåtgärder 2020

 • ÅTERVINNING (mål 13): I SOK:s arbetslokaler sorteras avfall och återvinns i den mån det är möjligt. Även teknik- och IT-utrustning, som inte längre är i bruk, återvinns.
 • DIGITAL MÖTESUTRUSTNING (mål 8 och 13): SOK har investerat i digital utrustning för att förbättra och förenkla medarbetarnas möjligheter till kvalitativa digitala möten i stället för resor. De två största möteslokalerna har försetts med full digital utrustning. Under 2020
  genomfördes ett antal utbildningstillfällen för medarbetare kopplat till digital mötesteknik.
  SOK har också uppdaterat sitt trådlösa nätverk på kontoret för att förbättra kvaliteten på digitala möten.
 • NY RESEPOLICY (mål 8 och 13): SOK:s resepolicy ska användas som hjälpmedel för resor i tjänsten. Medarbetares resor ska planeras på så sätt att arbetstid och resekostnader hålls nere. Det lämpligaste färdsättet med hänsyn till kostnad, tid, säkerhet och miljö ska väljas.
 • KLIMATKOMPENSERA RESOR (mål 13): SOK ska klimatkompensera alla flygresor.
 • NY INKÖPSPOLICY (mål 12): Inköp av varor och tjänster ska vara hållbarhetsmärkta och/eller ekologiska i enlighet med SOK:s beslutade riktlinjer.

Hållbarhetspolicy ska genomsyra verksamheten

SOK ska vara och ses som en hållbar organisation och i september fastställde styrelsen en ny hållbarhetspolicy som anger riktningen för hållbarhetsarbetet. Som grund för policyn ligger stadgar och verksamhetsinriktning som fastställs av årsmötet.

Årligt beslutad verksamhetsplan och budget, samt dagliga beslut och handlande ska i allt väsentligt ta fasta på hållbarhetspolicyn. Utgångspunkten är att prioritera de insatser där vi har störst möjlighet att göra skillnad och hållbarhetsarbetet ska vara en naturlig del av vår verksamhet. Arbetet ska utvärderas och kommuniceras regelbundet, med en ständig strävan efter förbättring.

SOK:s hållbarhetspolicy Pdf, 173.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppförandekod

SOK:s styrelse har fastställt en uppförandekod som ska gälla för samtliga förtroendevalda och anställda inom SOK. Samma förväntan, samt särskilda regler och riktlinjer, ska finnas för OSF, aktiva och ledare, liksom för SOK:s sponsorer, samarbetspartners och leverantörer. Uppförandekoden belyser följande områden; mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, informationssäkerhet, antibetting, antidoping och medicin, relationer och etik, samt intressekonflikter.

SOK:s uppförandekod Pdf, 91.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Good Governance

En viktig del av SOK:s hållbarhetspolicy fastställer att verksamhet, arbete och ledning ska präglas av god styrning. Efter styrelsebeslut 2019 om att starta ett utvecklingsarbete inom detta område tillsattes en arbetsgrupp som under 2020 tog fram förslag på hur SOK bör arbeta inom de fyra områdena transparens, demokratiska processer, internt ansvar och kontroll, samt samhällsansvar. Till följd av förslagen tog styrelsen under året följande beslut inom ramen för Good Governance-området:

Vartannat år låter SOK:s styrelse utvärdera arbete ur Good Governance-perspektivet. Aktuell verksamhetsinriktning för pågående och närmast följande verksamhetsår och verksamhetsplan för pågående verksamhetsår ska publiceras på SOK:s webbplats från och med verksamhetsåret 2020. Dagordning och samtliga handlingar för årsmöten ska publiceras på SOK:s webbplats från och med årsmötet 2020.

Planerade insatser under 2021

 • Årliga forum för tränare och ledare som är involverade i SOK:s stöd program och OS-förberedelser ska genomföras. Forumen ska bidra till ett gott samarbete och ge tränare och ledare möjlighet att tillsammans med SOK diskutera hur verksamheten kan förbättras.
 • SOK:s uppförandekod ska revideras med ett nytt kapitel om intressekonflikter, samt en förstärkning av antibetting, för att fånga upp fler aspekter kopplat till vardagen och OS. Detta innebär att samtliga anställda och förtroendevalda ska skriva under den uppdaterade koden.
 • En jämställdhetsplan ska tas fram.
 • En fortsatt översyn av stadgarna utifrån perspektivet Good Governance ska göras inför årsmötet 2021.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper